Przedmiot działalności i kompetencje
Wersja z: 2012-12-05 13:35:22. Zapisał: Administrator

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego.

Szczegółowy wykaz celów i zadań określa Statut Przedszkola dostępny pod adresem strony.

Szczegółową organizację pracy placówki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola sporządzony przez dyrektora, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzony przez Organ Prowadzący.